Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojew贸dzka
Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej
w Gorzowie Wielkopolskim

logo bip

Dost臋p do informacji publicznej

Data publikacji:
DOST臉P DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Ka偶da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj臋 publiczn膮 w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i podlega udost臋pnieniu na zasadach i w trybie w niej okre艣lonych.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw艂ocznego uzyskania informacji publicznej zawieraj膮cej aktualn膮 wiedz臋 o sprawach publicznych.

 

Informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost臋pniana na wniosek. Informacja publiczna, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie udost臋pniona, jest udost臋pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej mo偶na przekaza膰 do Stra偶y w jeden z ni偶ej wymienionych sposob贸w:

 

 • przes艂a膰 poczt膮 elektroniczn膮 na adres : psrgorzow@lubuskie.uw.gov.pl,

   

 • przes艂a膰 poczt膮 na adres: Pa艅stwowa Stra偶 Rybacka w Gorzowie Wlkp., ul. Pocztowa 19 skrytka pocztowa 40, 66-400 Gorz贸w Wlkp.,

   

 • z艂o偶y膰 osobi艣cie w siedzibie Stra偶y w Gorzowie Wlkp. ul. M艂y艅ska 12 ,

   

Op艂aty za udost臋pnienie informacji publicznej

 

Zasad膮 jest bezp艂atno艣膰 udost臋pniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrze偶eniem uregulowa艅 art. 15 ustawy, kt贸ry przewiduje mo偶liwo艣膰 wyznaczenia op艂aty w przypadku pojawienia si臋 dodatkowych koszt贸w.

 

Stosownie do powy偶szego mo偶na pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 odpowiadaj膮c膮 tym kosztom ka偶dorazowo decyduj膮c czy zaistnia艂y dodatkowe koszty. Wyznaczenie op艂aty za udost臋pnienie informacji publicznej wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygni臋cia o kosztach udost臋pnienia informacji. Dodatkowe koszty odnosz膮 si臋 do okre艣lonego 偶膮dania i obejmuj膮 realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty.

 

 

 

Ustawa o dost臋pie do informacji publicznej okre艣la zasady i tryb udost臋pniania informacji publicznej oraz podmioty obowi膮zane do jej udost臋pnienia.

Wy艣wietle艅: 208 Rejestr zmian

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Data publikacji:
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) okre艣la zasady i tryb udost臋pniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, kt贸re udost臋pniaj膮 lub przekazuj膮 te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania op艂at za ponowne wykorzystywanie.

 

 

 

Przez informacj臋 sektora publicznego nale偶y rozumie膰 ka偶d膮 tre艣膰 lub jej cz臋艣膰, niezale偶nie od sposobu utrwalenia, w szczeg贸lno艣ci w postaci papierowej, elektronicznej, d藕wi臋kowej, wizualnej lub audiowizualnej, b臋d膮c膮 w posiadaniu Pa艅stwowej Stra偶y Rybackiej w Gorzowie Wlkp.

 

Przez ponowne wykorzystywanie nale偶y rozumie膰 wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej informacji (zwani: u偶ytkownikami) sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni偶 pierwotny publiczny cel, dla kt贸rego informacja zosta艂a wytworzona.

 

Ka偶demu przys艂uguje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 

 1. udost臋pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej;

   

 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

   

Zobowi膮zuje si臋 u偶ytkownik贸w ponownie wykorzystuj膮cych informacje sektora publicznego udost臋pnione w Biuletynie Informacji Publicznej Stra偶y do:

 

 • poinformowania o 藕r贸dle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Stra偶y;

   

 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

   

Stra偶 ponosi odpowiedzialno艣膰 wy艂膮cznie za przekazywane informacje i ich aktualno艣膰 jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzie艅 jej udost臋pnienia (nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ponowne wykorzystywanie udost臋pnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w spos贸b naruszaj膮cy obowi膮zuj膮cy porz膮dek prawny; nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej).

 

 

 

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 

 1. przekazuje si臋 informacj臋 sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez okre艣lania warunk贸w ponownego wykorzystywania;

   

 2. informuje si臋 o braku warunk贸w ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawc臋;

   

 3. sk艂ada si臋 ofert臋 zawieraj膮c膮 warunki ponownego wykorzystywania lub informacj臋 o wysoko艣ci op艂at za ponowne wykorzystywanie;

   

 4. odmawia si臋 wyra偶enia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

   

 

 

Regulacje dotycz膮ce wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (art. 21 - 25 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

 

 

 

Informacja o:

 

 1. Wnioskodawca, kt贸ry otrzyma艂 ofert臋 zawieraj膮c膮 warunki ponownego wykorzystywania lub informacj臋 o wysoko艣ci op艂at za ponowne wykorzystywanie, mo偶e w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty z艂o偶y膰 sprzeciw z powodu naruszenia przepis贸w ustawy albo zawiadomi膰 o przyj臋ciu oferty. Brak zawiadomienia o przyj臋ciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest r贸wnoznaczny z wycofaniem wniosku.

   

 2. W zakresie nieuregulowanym ustaw膮 do decyzji o odmowie wyra偶enia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysoko艣ci op艂at za ponowne wykorzystywanie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

   

 3. Do skarg rozpatrywanych w post臋powaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post臋powaniu przed s膮dami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z p贸藕n. zm.), z tym 偶e:

   

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skarg臋 nast臋puje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

   

 2. skarg臋 rozpatruje si臋 w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi膮 na skarg臋.

   

 

 

Op艂aty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacje sektora publicznego udost臋pnia si臋 lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezp艂atnie.

 

Mo偶na na艂o偶y膰 op艂at臋 za ponowne wykorzystywanie, je偶eli przygotowanie lub przekazanie informacji w spos贸b lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych koszt贸w.

 

Ustalaj膮c wysoko艣膰 op艂aty, uwzgl臋dnia si臋 koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w okre艣lony spos贸b i w okre艣lonej formie oraz inne czynniki, kt贸re b臋d膮 brane pod uwag臋 przy rozpatrywaniu nietypowych wniosk贸w o ponowne wykorzystywanie, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw w szczeg贸lno艣ci na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 

Czynniki, kt贸re przede wszystkim b臋d膮 brane pod uwag臋 przy rozpatrywaniu nietypowych wniosk贸w o ponowne wykorzystywanie i kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw w szczeg贸lno艣ci na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:

 

 • koszty materia艂贸w wykorzystywanych do przygotowania informacji (np. wykonywanie wydruk贸w i kserokopii),

   

 • koszty elektronicznych no艣nik贸w informacji,

   

 • koszty przekazania informacji (uzale偶nione od wybranej formy przes艂ania materia艂贸w),

   

 • koszty pracy dodatkowej w zwi膮zku z przygotowaniem informacji (np. z uwzgl臋dnieniem koszt贸w anonimizacji).

   

Wysoko艣膰 kwoty b臋dzie uzale偶niona, w szczeg贸lno艣ci od czasoch艂onno艣ci przygotowania informacji (zakres wnioskowanych informacji, charakter danych 藕r贸d艂owych) i koszt贸w materia艂贸w eksploatacyjnych oraz koszt贸w przekazania informacji.

 

艁膮czna wysoko艣膰 op艂aty nie mo偶e przekroczy膰 sumy koszt贸w poniesionych bezpo艣rednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w okre艣lony spos贸b i w okre艣lonej formie (rzeczywiste koszty).

 

Na 偶膮danie wnioskodawcy wskazuje si臋 spos贸b obliczenia op艂aty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do z艂o偶onego przez wnioskodawc臋 wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

 

Wy艣wietle艅: 206 Rejestr zmian